Cartref

Beth yw CRhT?

Rheolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol

Ymgynghoriad

Tablau Nodweddion ac Amcanion

Dolenni Defnyddiol

Cysylltwch ni

Gorllewin Cymru CRhT

Beth yw CRhT?

Mae Cynllun Rheoli Traethlin (CRhT) yn rhoi asesiad helaeth o'r peryglon cysylltiedig â datblygiad yr arfordir ac yn cyflwyno fframwaith polisi sy'n rhoi sylw i'r peryglon hyn i bobl a'r amgylchedd datblygedig, hanesyddol a naturiol mewn ffordd gynaliadwy. Wrth wneud hynny, mae CRhT yn ddogfen lefel uchel sy'n ffurfio rhan bwysig o strategaeth Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ar amddiffyn rhag llifogydd a gwarchod yr arfordir (Defra, 2001). Mae'r cynllun yn rhoi asesiad bras o'r peryglon hyn, yn ogystal â chyngor eithaf penodol i awdurdodau gweithredu ar reoli amddiffynfeydd. Trwy hyn, a thrwy nodi materion sy'n cwmpasu sbectrwm eang o fuddiannau arfordirol, mae'r CRhT yn cynnal nodau'r Llywodraeth, yn ôl strategaeth Defra's "Gwneud Lle i Ddŵr" (Defra, 2005), sef:

 • Lleihau'r bygythiad i bobl a'u heiddo; a
 • Cyflawni'r budd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd mwyaf sy'n cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy'r Llywodraeth.

Dogfen bolisi anstatudol yw'r CRhT ar gyfer cynllunio rheolaeth amddiffyn yr arfordir. Mae'n ystyried arweiniadau cynllunio cyfredol a gofynion deddfwriaethol eraill, a'i bwriad yw ysbrydoli cynllunio strategol ehangach. Nid yw'n pennu polisi ar unrhyw beth heblaw rheoli amddiffyniad yr arfordir. Fodd bynnag, o'r safbwynt hwn, ei nod yw rhoi cyd-destun, a chanlyniadau, penderfyniadau rheoli sy'n cael eu gwneud mewn sectorau eraill o reoli'r arfordir.

Mae CRhT2 yn hyrwyddo polisïau rheoli morlin i'r 22ain Ganrif sy'n cyflawni amcanion hirdymor heb ymrwymo i amddiffyn anghynaliadwy. Fodd bynnag, oherwydd amcanion a derbyniad heddiw, mae'n cael ei dderbyn na fydd newidiadau ar raddfa eang i arferion rheoli presennol yn briodol efallai yn y tymor byr iawn. O ganlyniad, mae'r CRhT2 yn darparu llinell amser ar gyfer newidiadau amcanion, polisi a rheolaeth; h.y. ‘map llwybrau' i wneuthurwyr penderfyniadau symud o'r sefyllfa bresennol tuag at y dyfodol.

Cwblhawyd y CRhT gwreiddiol ar gyfer yr ardal hon (yn dwyn yr enw CRhT1) yn gynnar yn y Mileniwm. Ers hynny, dros rai rhannau o'r morlin, gwnaed astudiaethau strategaeth manylach ac mae'r rhain, ynghyd ag arolygu'r blaen cyfan gan yr Awdurdodau Lleol arfordirol, wedi gwella ein dealltwriaeth o sut mae'r arfordir yn ymddwyn. Yn ogystal, dysgwyd llawer o wersi mewn perthynas â sut y dylid cynnal proses y CRhT ac, yn wir, sut y dylem fod yn edrych ar reoli'r draethlin. Gwnaeth Defra (2001, 2003) adolygiad o ganlyniadau dogfennau CRhT1 o gwmpas Cymru a Lloegr, gan ystyried eu cryfderau a gwendidau, ac arwain at ganllawiau CRhT diwygiedig. Targedwyd rhywfaint o'r arweiniad hwn ar gael mwy o gysondeb yn yr asesiadau a chyflwyno'r wybodaeth yn well yn y cynlluniau, ond nodwyd materion mwy sylfaenol hefyd, y bydd hwn a CRhT2 eraill yn gorfod rhoi sylw iddynt.

Un mater arwyddocaol yw amhriodoldeb rhai polisïau sydd, o gael eu profi'n fanylach gyda golwg ar eu gweithredu, yn annerbyniol neu amhosibl eu cyfiawnhau; un ai o ran economeg, yr amgylchedd, neu o safbwynt yr hyn mae cymunedau am ei gael o'r arfordir. Felly, mae'n bwysig bod y CRhT2 yn ymarferol o dderbyn deddfwriaeth a chyfyngiadau hysbys; heb addo pethau nad oes modd eu cyflawni na chyflawni pethau o safbwynt ehangach sy'n methu o ran gwerthoedd y parth arfordirol. Ni fydd unrhyw werth mewn cynllun hirdymor sydd â pholisïau sy'n cael eu gyrru gan wleidyddiaeth fyrdymor neu waith sydd er anfantais i'r ardal o'i ystyried amryw flynyddoedd yn y dyfodol.

I'r un graddau, rhaid i'r cynllun hefyd aros yn ddigon hyblyg i addasu i newidiadau mewn deddfwriaeth, gwleidyddiaeth ac agweddau cymdeithasol. Felly, mae'r cynllun yn ystyried amcanion, pennu polisi a gofynion rheoli ar dri phrif gyfnod; o'r presennol, edrych i'r tymor canolig, ac edrych i'r hirdymor, gan gyfateb yn fras i gyfnodau 0 i 20 mlynedd, 20 i 50 mlynedd a 50 i 100 mlynedd yn ôl eu trefn. Mae angen gweledigaeth gynaliadwy hirdymor, all newid gyda threigl amser, ond y dylid ei defnyddio i ddangos nad yw penderfyniadau ar amddiffyn sy'n cael eu gwneud heddiw'n niweidiol i gyflawni'r weledigaeth honno.

Mae'r cynllun yn cwmpasu ardal o werth amgylcheddol sylweddol a hefyd un sydd â hanes cryf o anheddiad dynol a defnydd presennol. Nid yw'r defnyddiau a buddiannau hyn yn hanfodol wrthwynebus. Mewn gwirionedd yr atyniad naturiol ynghyd â'r defnydd arfordirol hanesyddol sy'n rhoi ei gymeriad arbennig i'r darn hwn o arfordir a'i werth sylweddol i ddyn heddiw. Felly, tra gall amcanion craidd unigol gael eu pennu ac, yn wir, cânt eu pennu, mewn perthynas â phob agwedd benodol ar yr ardal, rhaid i'r CRhT2 fod â'r nod o ddatblygu polisi lle nad yw'r amcanion penodol hyn yn gwrthdaro, hyd y bo modd. Yr egwyddor wrth wraidd datblygu'r CRhT2 fu ystyried amgylchiadau penodol amrywiol rannau'r arfordir a cheisio cael, trwy'r ddealltwriaeth hon, y budd mwyaf i gyfanrwydd cymunedau arfordirol unrhyw ardal.

Amcanion proses CRhT2 (yn hytrach nag amcanion rheoli'r arfordir) yw'r canlynol:

 • Rhoi dealltwriaeth o'r arfordir, ei ymddygiad a'i werthoedd.
 • Diffinio, yn fras, y peryglon i bobl a'r amgylchedd datblygedig, naturiol a hanesyddol yn ardal y CRhT2 dros y ganrif nesaf.
 • Pwyso a mesur gwahanol agweddau ar bolisi a nodi'r polisïau dethol ar gyfer rheoli'r peryglon hynny neu greu cyfle i reoli'n gynaliadwy.
 • Edrych ar ganlyniadau gweithredu'r polisïau dethol o ran yr amcanion rheoli.
 • Pennu gweithdrefnau ar gyfer cadw golwg ar effeithiolrwydd polisïau'r CRhT.
 • Hysbysu eraill fel bod defnydd tir a datblygu'r draethlin yn y dyfodol yn gallu rhoi ystyriaeth briodol i'r peryglon a pholisïau dethol CRhT2.
 • Cydymffurfio â deddfwriaeth ryngwladol a chenedlaethol ar warchod natur ac ymrwymiadau bioamrywiaeth.

Y prif weithgareddau wrth gynhyrchu'r CRhT fydd:

 •  Datblygu a dadansoddi materion ac amcanion ar gyfer mannau, asedau a themâu amrywiol.
 • Adolygiadau thematig, yn rhoi adroddiadau ar nodweddion a materion amgylcheddol dynol, hanesyddol a naturiol , gan bwyso a mesur y rhain i benderfynu ar werthoedd cymharol yr arfordir.
 • Dadansoddi prosesau arfordirol a datblygiad yr arfordir ar gyfer achosion man cychwyn o beidio ag amddiffyn a dal i amddiffyn fel ar hyn o bryd.
 • Cytuno ar amcanion gyda Grŵp yr Awdurdodau Arfordirol a thrwy ymgynghori â'r cyhoedd a phenderfynu, o hyn, y senarios polisi sy'n bosibl.
 • Datblygu senarios polisi sy'n ystyried gwahanol agweddau at reoli'r draethlin yn y dyfodol.
 • Archwilio datblygiad yr arfordir mewn ymateb i'r senarios hyn ac asesu'r goblygiadau i'r amgylchedd dynol, hanesyddol a naturiol.
 • Penderfynu ar y cynllun a pholisïau dethol trwy adolygiad gyda Grŵp yr Awdurdodau Arfordirol a thrwy ymgynghori â'r cyhoedd, cyn llunio dogfen ddrafft CRhT2.
 • Ymgynghori ar y cynllun a pholisïau arfaethedig.

Mae cyfnod terfynol y datblygiad yn golygu ystyried yr amrywiol ymatebion a gafwyd i'r ymgynghori ar y cynllun dethol ac adolygu'r ddogfen, pan fo hynny'n briodol, cyn ei chwblhau a'i derbyn yn ffurfiol. 

ID: 41 Adolygwyd: 15/10/2012

Member Organisations

Pembrokeshire County Council Gwynedd Council Conwy County Council
Environment Agency Anglesey Network Rail
Cardigan Welsh Assembly Government Countryside Council for Wales