Cartref

Beth yw CRhT?

Rheolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol

Ymgynghoriad

Tablau Nodweddion ac Amcanion

Dolenni Defnyddiol

Cysylltwch ni

Gorllewin Cymru CRhT

Croeso i wefan Cynllun Rheoli Traethlin De Cymru

Mae Cynllun Rheoli Traethlin (CRhT) yn rhoi asesiad, ar raddfa fawr, ar y peryglon sy'n gysylltiedig â phrosesau'r arfordir sy'n arwain at erydu a llifogydd. Mae hefyd yn cynnig fframwaith polisi er mwyn lleihau'r peryglon hyn i bobl ac i'r amgylchedd datblygedig, hanesyddol a naturiol. Bydd yn gwneud hyn mewn modd cynaliadwy. 

Cafodd CRhT eu llunio ledled y wlad ym mlynyddoedd cyntaf y Mileniwm newydd, ac maent yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd. Rydym yn gorfod rhoi ystyriaeth i:- 

  • Y pryderon sy'n bodoli ar hyn o bryd.
  • Y peryglon newydd sy'n gysylltiedig â'r ymchwydd yn lefel y môr.
  • Pa fanteision mae amddiffynfeydd yn eu cynnig rhag llifogydd yn y dyfodol.
  • A allwn ni ddal ati i gynnal a chadw'r amddiffynfeydd ai peidio.
  • Sut mae rheoli'r arfordir a'r aberoedd yn effeithio ar fuddiannau eraill

Fe lunnir hyn yn sgil cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan yr Adran dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig http://www.defra.gov.uk/environment/flooding/policy/guidance/smp.htm ond mae'n rhaid dehongli'r cyfarwyddyd hwn gan ddal sylw ar bolisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru o dan y Rhaglen Dulliau Newydd.

Nod y Rhaglen Dulliau Newydd yw lleihau'r peryglon trwy:-

  • hybu darpariaeth systemau digonol a chost-effeithiol ar gyfer rhybuddion llifogydd;
  • hybu darpariaeth camau amddiffyn yr arfordir ac atal llifogydd - camau sy'n ddigonol, cynaliadwy ac sy'n dechnegol, amgylcheddol ac economaidd gadarn;
  • anghymell datblygiad amhriodol mewn ardaloedd y mae perygl iddynt ddioddef llifogydd neu erydu'r arfordir.
  • Bod yn ymwybodol o'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig â rhagweld gofynion y draethlin at y dyfodol, a pha mor bwysig yw monitro ac adolygu cynlluniau'n rheolaidd er mwyn cadarnhau neu gynllunio, fel arall, y polisïau dros amser.

Bwriad grŵp yr arfordir yw cynnal adolygiad trylwyr ar y Cynllun Rheoli Traethlin cenhedlaeth gyntaf, a chymryd i ystyriaeth yr wybodaeth a gesglir wedi hynny a'r amgylchiadau newidiol. Bydd y broses adolygu yn arwain at un cynllun integredig newydd ar gyfer yr arfordir y mae'r awdurdodau lleol yn gyfrifol amdano yn ardal y Cynllun. Bydd y broses adolygu'n cynhyrchu un cynllun cyfun newydd ar gyfer morlin yr awdurdodau lleol yn ardal y Cynllun gan gynnwys Sir Benfro, Ceredigion, Powys, Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Aelodau eraill y Grŵp Llywio sy'n gyfrifol am baratoi'r cynllun yw Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Network Rail a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae Royal Haskoning yn paratoi ail genhedlaeth Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru ar ran Grŵp Arfordir Bae Ceredigion a Grŵp Arfordir Ynys Enlli i'r Gogarth

WCMC - Crynodeb Gweithredol

ID: 8 Adolygwyd: 16/6/2015

Member Organisations

Pembrokeshire County Council Gwynedd Council Conwy County Council
Environment Agency Anglesey Network Rail
Cardigan Welsh Assembly Government Countryside Council for Wales